See

ببر ای گهواره ی سرد ! ای موج مرا به هر كجا كه خواهی دگر چه بیم و دگر چه پروا چه بیم و پروا ؟ كه برگهای شمیم هستیم…

مشاهده پروژه

یک برهه از زمان

پروژه ای با نام “یک برهه از زمان” زمانی کلید خورد که احساس می شد تعاملات انسانی و اجتماعی به کمترین حد خود در سال های اخیر رسیده است

مشاهده پروژه