یک برهه از زمان

پروژه ای با نام “یک برهه از زمان” زمانی کلید خورد که احساس می شد تعاملات انسانی و اجتماعی به کمترین حد خود در سال های اخیر رسیده است

>